હાથ મા તલવાર છે, જબાન પણ ધારદાર છે,

હાથ મા તલવાર છે, જબાન પણ ધારદાર છે, છતા રહુ છુ શાંત કેમ કે સાથે મારા રાજપુત કુળ ના સંસ્કાર છે..🚩☝ #રોયલરાજપુત 👑🙏 Continue reading હાથ મા તલવાર છે, જબાન પણ ધારદાર છે,

હાથ મા તલવાર છે, જબાન પણ ધારદાર છે,

હાથ મા તલવાર છે, જબાન પણ ધારદાર છે, છતા રહુ છુ શાંત કેમ કે સાથે મારા રાજપુત કુળ ના સંસ્કાર છે..🚩☝ #રોયલરાજપુત 👑🙏 Continue reading હાથ મા તલવાર છે, જબાન પણ ધારદાર છે,

दोस्तों तक तो ठीक है,पर आजकल दुश्मन भी हमारे बारे मे एक ही शब्द गुन गुनाते फिरते है की#गरवी__रे__गुजरात__मां बापु #__वट__छे__तमारो….

Continue reading दोस्तों तक तो ठीक है,पर आजकल दुश्मन भी हमारे बारे मे एक ही शब्द गुन गुनाते फिरते है की#गरवी__रे__गुजरात__मां बापु #__वट__छे__तमारो….

“जमाने ने “राजपूतो” के उसूल तो बदल दिए” पर “खून और दादागिरी आज भी वो ही है.. राजपूत हे राजकरते रहेगे 🙏🏻जय माताजी🙏🏻 👊🏻🍻👊🏻🍻👊🏻🍻 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻

Continue reading “जमाने ने “राजपूतो” के उसूल तो बदल दिए” पर “खून और दादागिरी आज भी वो ही है.. राजपूत हे राजकरते रहेगे 🙏🏻जय माताजी🙏🏻 👊🏻🍻👊🏻🍻👊🏻🍻 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻

खून अभी वो ही है, ना ही शोक बदले ना ही जूनून, सून लो फिर से, रियासते गयी है रूतबा नही, रौब ओर खोफ आज भी वही हें। जय राजपुताना ।

Continue reading खून अभी वो ही है, ना ही शोक बदले ना ही
जूनून, सून लो फिर से, रियासते गयी है रूतबा
नही, रौब ओर खोफ आज भी वही हें। जय
राजपुताना ।

शान से जीने का शौख है , वो तो हम जिएंगे ही । तू बस अपने आप को संभाल हम तो युही चमकते रहेंगे ।

Continue reading शान से जीने का शौख है , वो तो हम जिएंगे ही ।
तू बस अपने आप को संभाल हम तो युही चमकते रहेंगे ।