હાથ મા તલવાર છે, જબાન પણ ધારદાર છે,

હાથ મા તલવાર છે, જબાન પણ ધારદાર છે, છતા રહુ છુ શાંત કેમ કે સાથે મારા રાજપુત કુળ ના સંસ્કાર છે..🚩☝ #રોયલરાજપુત 👑🙏

Advertisements