હાથ મા તલવાર છે, જબાન પણ ધારદાર છે,

હાથ મા તલવાર છે, જબાન પણ ધારદાર છે, છતા રહુ છુ શાંત કેમ કે સાથે મારા રાજપુત કુળ ના સંસ્કાર છે..🚩☝ #રોયલરાજપુત 👑🙏 Continue reading હાથ મા તલવાર છે, જબાન પણ ધારદાર છે,

હાથ મા તલવાર છે, જબાન પણ ધારદાર છે,

હાથ મા તલવાર છે, જબાન પણ ધારદાર છે, છતા રહુ છુ શાંત કેમ કે સાથે મારા રાજપુત કુળ ના સંસ્કાર છે..🚩☝ #રોયલરાજપુત 👑🙏 Continue reading હાથ મા તલવાર છે, જબાન પણ ધારદાર છે,