તલવારબાજી ટીમ-આદિપુર આયોજિત “પાઘ-પાઘડી, સાફા અને રજવાડી ફોટૉ (કચ્છ) અસ્મિતા પ્રદર્શન – આદિપુર”

તલવારબાજી ટીમ-આદિપુર આયોજિત ૨ દિવસીય “પાઘ-પાઘડી, સાફા અને રજવાડી ફોટૉ (કચ્છ) અસ્મિતા પ્રદર્શન – આદિપુર” નુ થયેલ કાર્યક્રમ.    ૨ દિવસીય આ કાર્યક્રમના પ્રદર્શનમા સંયોજક ધર્મરાજસિંહ વાઘેલા અને એમની ટીમ […]

Read Article →