તલવારબાજી ટીમ-આદિપુર આયોજિત “પાઘ-પાઘડી, સાફા અને રજવાડી ફોટૉ (કચ્છ) અસ્મિતા પ્રદર્શન – આદિપુર”

તલવારબાજી ટીમ-આદિપુર આયોજિત ૨ દિવસીય "પાઘ-પાઘડી, સાફા અને રજવાડી ફોટૉ (કચ્છ) અસ્મિતા પ્રદર્શન - આદિપુર" નુ થયેલ કાર્યક્રમ.    ૨ દિવસીય આ કાર્યક્રમના પ્રદર્શનમા સંયોજક ધર્મરાજસિંહ વાઘેલા અને એમની ટીમ (શ્રી રાજક્ષાત્ર ગૌરવ સાંસ્ક્રુતિક સંસ્થાન) અને પ્રમોદકુમાર જેઠી અને દલપતભાઈ દાણીધરિયા ( કચ્છ અસ્મિતા દર્શન) અને ૨૭ ના રાત્રે રજવાડી ડાયરાને સફળ બનાવનાર મહિપતસિંહ જાડેજા … Continue reading તલવારબાજી ટીમ-આદિપુર આયોજિત “પાઘ-પાઘડી, સાફા અને રજવાડી ફોટૉ (કચ્છ) અસ્મિતા પ્રદર્શન – આદિપુર”

Advertisements